Spelvoorwaarden Pinterest-winactie "MIJN COSY WESTWING HUIS"

1. Algemeen

Deze spelvoorwaarden van Westwing Home & Living B.V. (hierna: “Organisator”), Singel 512-2 1017AX te Amsterdam, zijn van toepassing op promotionele kansspelen die door Organisator, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Organisator verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden. Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met Organisator.

2. Deelname en deelnemers

Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Organisator samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Organisator ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen. Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname. Organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en Vlaanderen.

3. Looptijd van de winactie

De winactie loopt van 03 september 2021 (10:00) t/m 19 september 2021 (23:59).

4. Hoe kunt u meedoen?

Deelname vindt plaats wanneer je op je eigen Pinterest-account een nieuw Pinterest-bord aanmaakt met de titel "MIJN COSY WESTWING HUIS" met minstens 20 pins en @westwingnl hebt gevolgd op Pinterest (https://www.pinterest.com/westwingde/). Deze pins mogen van onze website of Pinterest-borden komen. Alle correcte inzendingen worden door Westwing bekeken waarbij aan het einde van de wedstrijd de mooiste inzending een WestwingNow voucher t.w.v. €1000 ontvangt.

5. Prijs

De prijs is een WestwingNow voucher t.w.v. €1000, zonder minimum bestelwaarde, te verzilveren op www.WestwingNow.nl. Aan het einde van de wedstrijd wordt 1 winnaar gekozen. De prijs wordt door de Organisator toegevoegd aan het Westwing-account van de winnaar. De aanwijzing van de eventuele winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs en kan ook niet geretourneerd worden. Organisator stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren en de actuele beschikbaarheid. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van de winnaar. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. De prijs is niet overdraagbaar. Meer informatie over algemene voucher voorwaarden kunt u vinden op https://www.westwingnow.nl/i/terms_and_conditions/

6. Prijsbepaling en bekendmaking

De winnaar wordt geselecteerd door een jury volgens relevantie en schoonheid van de inzending. De prijswinnaar zal binnen uiterlijk twee weken na de beëindiging van de winactie via Pinterest door middel van een privé bericht op de hoogte worden gesteld. Tevens zal de uitslag na te lezen zijn op de aangegeven social media. De voornaam van de winnaar wordt op de aangegeven social media gecommuniceerd, tenzij de deelnemer via de aangegeven social media kenbaar maakt dat hij of zij niet wilt dat deze informatie gedeeld wordt op de aangegeven social media. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

7. Overdracht van de prijs

De overdracht van de prijs vindt plaats via een privé bericht op Pinterest. De claim op de prijs vervalt als de prijs niet binnen 5 dagen na het contact wordt overhandigd of contact probeert te maken en de winnaar hiervoor verantwoordelijk was. Ook vervalt de prijs als de winnaar zich niet aan de algemene spelvoorwaarden heeft gehouden of informatie verkeerd heeft doorgegeven aan Westwing.

8. Gegevens

Westwing verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens uitsluitend voor de uitvoering van deze wedstrijd. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van de voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Organisator. Details over het type en de omvang van de gegevensverwerking zijn onderworpen aan ons privacybeleid: https://www.westwingnow.nl/i/privacy_policy/.

9. Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

Organisator kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar social media of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de social media besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

10. Klachten

Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen vijf werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail naar klantenservice@westwingnow.nl onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

11. Aansprakelijkheid

Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of social media of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

12. Overmacht

Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

13. Toepasselijk recht

Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

14. Slotbepaling

De Pinterest-winactie "MIJN COSY WESTWING HUIS" is niet gesponsord, georganiseerd of verbonden met Pinterest. De algemene voorwaarden (AV) van Pinterest dienen door de deelnemers in acht te worden genomen.

De wedstrijd is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.